pedagogjobb.se

Fjärdeklassares NO-kunskaper har förbättrats

De internationella kunskapsmätningarna TIMSS 2011 och PIRLS 2011 visar att svenska fjärdeklassares kunskaper i naturvetenskapliga ämnen har förbättrats. Samtidigt har den övergripande läsförmågan försämrats.  Undersökningen visar också att landets åttondeklassare har försämrat sina matematikkunskaper.

Kunskapsinhämtningen mellan årskurs fyra och åtta är lägre i Sverige än i andra länder, åtminstone när det gäller de naturvetenskapliga ämnena. Skolverket anser att utvecklingen är oroande och bekymmersam. I undersökningarna deltog 4700 svenska elever i årskurs fyra. I TIMSS 2011 deltog drygt 10 000 elever i årskurs fyra och åtta. Sverige deltog senast i TIMSS 2007.

Vad gäller läskunskaperna i årskurs fyra har resultatet försämrats sedan 2006 men det ligger fortfarande över EU/OECD- genomsnittet. Matematikkunskaperna för årskurs fyra ligger också kvar på samma nivå.

Elevernas svar visar att deras intresse för matematik och naturvetenskap är stort i årskurs 4 men svagt i årskurs 8. Undersökningen visar att elever med välutbildade föräldrar överlag presterar bättre än elever vars föräldrar har en lägre utbildningsnivå.