pedagogjobb.se

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Vid institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik bedrivs forskning och forskarutbildning inom fysik och materialteknik. Fysik har tre huvudsakliga forskningsområden: materialfysik, teoretisk fysik samt fysikens didaktik. Forskningen i fysikens didaktik har idag sitt fokus mot lärande och undervisning inom olika delar av skolämnet, med frågor kring bl.a. hur lärandets utveckling beror på utgångspunkter, undervisningsmetoder och strategier. Ämnesområdet har idag en aktiv forskargrupp med lektorer, forskare och forskarstuderande. Forskning inom teknikens didaktik är under uppbyggnad och befinner sig i en utvecklings/expansionsfas. De ämnesdidaktiska områdena ingår som delar av forskningscentret SMEER, naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didaktik, som sammantaget idag har ett tiotal seniora forskare, 15 forskarstudenter och utgör ett av Karlstads universitets prioriterade områden med koppling till universitetets starka lärarutbildning. Nationell samverkan sker främst via den nationella forskarskolan i naturvetenskapens och teknikens didaktik, FontD, men även med andra universitet och center.

Institutionen har en omfattande och varierad undervisning inom ingenjörs- och naturvetenskapliga program samt inom lärarutbildningen. Institutionen har ett särskilt ansvar inom lärarutbildningen för breda kurser inom naturvetenskap och teknik för blivande lärare för förskolan och grundskolans tidiga år. Inom ämneslärarutbildningen ges kurser inom såväl fysik som teknik för blivande lärare för gymnasiet. De ämnesdidaktiskt orienterande och fördjupande delarna, inklusive examensarbeten, är ett stort och viktigt ansvarsområde inom lärarutbildningen. Kontakterna med lärare vid skolor kring bl.a. den verksamhetsförlagda utbildningen, samt med regionala utvecklingscentra, är ett annat viktigt område.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning, kursutveckling, kursansvar och examination, samt handledning av examensarbeten inom lärarutbildningen av förskollärare, grundlärare och ämneslärare med inriktning mot fysik och teknik. Även annan undervisning kan komma att ingå beroende på lektorns kompetens.

I arbetsuppgifterna ingår även forskning i den mån interna samt externa resurser finns. Vi söker en självständig forskare med inriktning mot fysikens eller teknikens didaktik. Det är önskvärt att den sökandes planerade forskningsområde fördjupar och kompletterar den pågående forskningen i didaktik inom forskningsområdet. Viss basfinansiering för detta finns idag, men för utvecklingen krävs externa medel, något den sökande förväntas bidra till genom ansökningar. Handledning av forskarstuderande kan ingå i arbetet. Samverkan inom det naturvetenskapliga, matematiska och tekniska ämnesdidaktiska forskningsområdet är utgångspunkten för verksamheten. Administrativa uppgifter kan förekomma.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
För anställning krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i fysikens eller teknikens didaktik, alternativt doktorsexamen i fysik eller ett tekniskt ämne, kompletterad med fördjupade studier och genomförd forskning inom ämnets didaktik, med tillräcklig omfattning.  Alternativt annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Vidare krävs visad god pedagogisk skicklighet samt egen lärarutbildning, alternativt motsvarande pedagogisk och didaktisk kompetens inhämtad på annat sätt.
Den sökande ska ha genomfört högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de första två årens anställning.

Sökanden ska ha erfarenhet av undervisning på högskolenivå och ha god kunskap om samt egen erfarenhet av svenskt skolväsende och lärarutbildning.

God förmåga att undervisa på svenska är ett krav, med hänvisning till att en stor del av undervisningen kommer att ske på svenska redan från anställningsstart.

Bedömningsgrunder
I bedömningen kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.

Goda forskningsmeriter och bred forskningserfarenhet inom ämnets didaktik samt väl utvecklade nätverk inom det egna området och angränsande områden är av särskild vikt.

Goda pedagogiska meriter samt erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom fysikens eller teknikens didaktik är av särskild vikt. Erfarenhet från lärarutbildning, i synnerhet från förskolan och grundskolans tidiga år är av särskild vikt.

Handledningserfarenhet från forskarutbildning och dokumenterad förmåga att framgångsrikt söka extern forskningsfinansiering, såväl nationellt som internationellt, är av stor vikt.

Karlstads universitet fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper. God samarbetsförmåga, initiativrikedom, engagemang och ett positivt förhållningssätt mot kollegor och studenter är av stor vikt.

Vi strävar efter att vara ett öppet, internationellt universitet. Det är därför önskvärt att vår nya lektor har ett brett internationellt kontaktnät och egen internationell erfarenhet. Framgångsrik samverkan med skolor är meriterande.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 21-08-01, eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • cv

 • personligt brev

 • fördjupad redogörelse för pedagogisk verksamhet

 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet

 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper

 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet

 • erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration

 • planer för den framtida verksamheten

 • publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)

 • kopior på betyg, intyg och examensbevis

 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

 • Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet Registrator 651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 8 april 2021                                          
Ange referensnr: REK2020/267

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare.

Anställningsform

     Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning

     Heltid

Tillträde

     1 aug 2021 alt enligt överenskommelse.

Löneform

     Månadslön, individuell lönesättning

Antal lediga befattningar

     1

Sysselsättningsgrad

     100%

Ort

     Karlstad

Län

     Värmlands län

Land

     Sverige

Referensnummer

     REK2020/267

Kontakt

 • Lars Johansson, prefekt, +46 73 094 3868

 • Jan Andersson, universitetsadjunkt, +46 54 700 1986

Facklig företrädare

 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434

 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714

 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404

Publicerat

     2021-03-18

Sista ansökningsdag

     2021-04-08

 

 

 

 

 

 

 

Universitetslektor i fysik, inriktning fysikens alternativt teknikens didaktik

Ansök nu

Dela detta jobb