pedagogjobb.se

logga

Lektor i omvårdnad

Ort
Kategorier
Utgår

2021-03-01

Ansök nu

Lektor i omvårdnad

Vi planerar att starta forskarutbildning med inriktning mot hälsa och digitalisering för hållbar utveckling i egen regi. För att lyckas med denna spännande utmaning behöver vi utöka med fler kompetenta medarbetare. Nu söker vi dig som är disputerad barnmorska och som vill vara med att forma utbildning och forskning vid Högskolan i Skövde.

Anställningen är inom ämnet omvårdnad vid Institutionen för Hälsovetenskaper vid Högskolan i Skövde med placering inom både barnmorskeprogrammet och övriga vårdutbildningar. Omvårdnad definieras som den vetenskap som skapar kunskap om vårdande relationer och handlingar som utifrån patientens livssammanhang främjar fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Därigenom ses hälsa som något mer än frånvaro av sjukdom och kan relateras till människans känsla av välbefinnande. Ämnets profil betonar det etiska patientperspektivet som en del i värdegrunden där patientens utsatthet, egna perspektiv på sin hälsosituation, egna resurser och självbestämmande är centralt. Den forskning som bedrivs i omvårdnad syftar till att öka kunskapen om hur personens hälsoprocesser kan stödjas relaterat till fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Forskningen inom RPSH (reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa) utgörs av tvärvetenskapliga projekt kring barns ungdomars och föräldrars/ vuxnas psykosociala hälsa samt utformning och effekter av professionellt stöd. Forskningen som bedrivs inom området hälsa och digitalisering för hållbar utveckling utgår från hälsovetenskapliga problemställningar som påverkas eller förändras genom digitalisering.

Anställningen avser undervisning på grundnivå och avancerad nivå, föreläsningar, handledning och kvalitetsansvar samt forskning. Du ingår i lämplig forskningsgrupp samt utvecklar, stärker och driver forskning inom vår forskningsmiljö DHEAR (Digital HEAlth Research) I arbetsuppgifterna ingår också den administration som undervisning och forskning medför. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vi söker dig som har:

 • avlagt doktorsexamen i omvårdnad, vårdvetenskap/medicinsk vetenskap eller motsvarande, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen

 • visat pedagogisk skicklighet med utgångspunkt från de aspekter som beskrivs i Högskolans Anställningsordning

 • avlagd barnmorskeexamen

 • dokumenterad god samarbetsförmåga

 • god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska respektive engelska.

Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder:

 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen.

 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annan sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnet omvårdnad/RPSH på högskolenivå, på såväl grund- som avancerad nivå.

 • Dokumenterad erfarenhet av forskning med inriktning mot hälsa, digitalisering och hållbar utveckling.

 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

 • Dokumenterad god administrativ förmåga.

Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad erfarenhet av undervisning inom omvårdnad/ RPSH på högskolenivå, på såväl grundnivå som avancerad nivå samt dokumenterad erfarenhet av forskning med inriktning mot hälsa, digitalisering och hållbar utveckling.
 
Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen är en tillsvidare anställning som omfattar 100 %. Högskolan tillämpar 6 månaders provanställning

Sista ansökningsdatum: 1 mars 2021  

Kontaktuppgifter

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Kristina Ek och ämnesföreträdare Elisabet Hertfelt-Wahn. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

 • Personligt brev

 • CV

 • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa.

 • Meritportfölj där du redogör för din vetenskapliga och pedagogiska verksamhet.

 • Vetenskapliga publikationer, bifoga högst fem vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren).

 • Fullständig publikationslista.

Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum

 

Dela detta jobb

logga
Lektor i omvårdnad

Högskolan i Skövde