pedagogjobb.se

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: (2019-04-23) Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2019-08-05.

Institutionen för material- och miljökemi är en av de större institutionerna inom Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet med ca 130 anställda. Undervisningen är inriktad mot allmän kemi, oorganisk och materialkemi. De huvudsakliga forskningsområdena är inom områdena Material och fasta tillståndets kemi med fokus på olika materialklasser såsom keramer och glaser, porösa material, självorganiserande material och mjuka material. Metoderna inkluderar röntgendiffraktion, elektronmikroskopi, modellering med datorsimulering av material för diverse tillämpningar, NMR och andra spektroskopiska metoder.

Projektbeskrivning 
Projektbeskrivning: Högpresterande termoelektriska material genom termisk nedbrytning av skräddarsydda metallorganiska prekursorer i joniska vätskor.

Handledare: professor Anja-Verena Mudring, anja-verena.mudring@mmk.su.se.

I de flesta energikonverteringsprocesser och i många utrustningar eller kemiska processer generas värme som representerar väsentliga energiförluster. Således är återvinning av förlorad värme och omvandling till högvärdeselektronik viktigt. För att dessa effektiva termoelektriska komponenter behövs som kan återvinna spillvärmen och omvandla den till högkvalitativ energi som el. Projektet syftar till att utveckla förbättrade termoelektriska material för återvinning av ”avfallsenergi” genom sönderdelning av metallorganiska prekursorer med definierad komposition i joniska vätskor (ILs) genom mikrovågsuppvärmning och efterföljande mild komprimering. Detta tillvägagångssätt möjliggör på ett unikt sätt att självständigt optimera de tre centrala fysikaliska egenskaperna hos ett termoelektriskt material där typiskt optimering av en egenskap endast är möjlig på bekostnad av den andra: Seebeck-koefficient, och värmeledningsförmåga. Doktorandprojektet kommer att stödjas genom ett bidrag från Energimyndigheten. Den framgångsrika kandidaten ska ha en bakgrund inom kemi, materialvetenskap, kemiteknik eller ett relaterat ämne. Doktorandplatsen kräver kunskap inom syntes, struktur och reaktivitetskarakterisering av organometalliska molekyler såväl som att studera deras omvandling till motsvarande nanoskala material, tolkning av data och vetenskaplig presentation. Projektet innefattar syntetisk organisk kemi och flera karakteriseringsmetoder, såsom NMR, MS, vibrationsspektroskopi, röntgendiffraktion, termisk analys samt beräkningsmodellering.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet kemi, materialvetenskap, kemiteknik eller ett relaterat ämne. 

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av professor Anja-Verena Mudring, anja-verena.mudring@mmk.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.seseko@seko.su.se(SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Logga

Doktorand i fysikalisk kemi (B)

Ort
Utgår

2019-08-05

Ansök nu

Dela detta jobb