Navigation


Klicka här för att se jobb inom din yrkeskategori.

Högskolan i Gävle söker fyra doktorander i Hälsofrämjande arbetsliv

OBS: ANSÖKNINGSTIDEN HAR PASSERAT!

Visa aktuella jobb i denna kategori.

Arbetsplatsbeskrivning

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Forskningen koncentreras till byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv. Högskolan erbjuder mer än 50 olika utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Antalet studenter är omkring 14 700.

Arbetsbeskrivning

Högskolan i Gävle söker fyra doktorander i Hälsofrämjande arbetsliv
Akademin för hälsa och arbetsliv vid Högskolan i Gävle utlyser fyra helfinansierade doktorandanställningar i Hälsofrämjande arbetsliv med inriktning mot arbetshälsovetenskap vid Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle.

Högskolan i Gävle beviljades våren 2012 forskarexamensrätt inom forskningsområdet Hälsofrämjande arbetsliv. Forskarutbildningen kommer att äga rum vid högskolans Akademi för hälsa och arbetsliv. Akademin har under de senaste åren arbetat intensivt med att utveckla forskningsområdet och har idag en internationellt framstående position i forskning och utbildning inom Hälsofrämjande arbetsliv.

Sökbara forskningsinriktningar
Doktorandanställningarna omfattar fyra forskningsinriktningar:
• Effekter av alternerande fysisk och mental belastning. Kombinationer av fysisk och mental belastning förekommer ofta i arbetslivet. Tidigare forskning tyder på att rätt kombination kan ge positiva fysiologiska och psykologiska effekter jämfört med enbart fysisk eller mental belastning, men effekten har aldrig studerats i detalj. Doktoranden kommer, i huvudsak genom laboratoriestudier, att undersöka hur olika mönster av fysisk och mental belastning påverkar prestation, trötthet och återhämtning, i ett samarbete med forskare inom fysiologi och psykologi.
• Prediktion av fysisk belastning i arbetslivet genom modellering. Både forskare och praktiker inom arbetsmiljö måste kunna mäta fysisk belastning med trovärdiga metoder som samtidigt är enkla att använda. En möjlig väg är att räkna fram förväntade belastningsdata mot bakgrund av information från personen vars belastning man vill veta och företaget där hen arbetar. Sådana modeller för prediktion av belastning kan byggas på en mångfald olika sätt, och forskarna har i dag en begränsad kunskap om vilka sätt som fungerar bäst i en statistisk mening. Doktoranden kommer därför att arbeta med att bygga och statistiskt utvärdera olika prediktionsmodeller för fysisk belastning.
Se övriga forskningsinriktningar under rubriken Kvalifikationer

Kvalifikationer

Fortsättning av sökbara forskningsinriktningar:
• Arbetsställningens betydelse för nackbesvär inom tandläkaryrket. Det vetenskapliga underlaget är idag inte tillräckligt för att fastställa orsakssamband mellan exponeringar för olika fysiska och psykiska belastningar och utvecklande av besvär i rörelseorganen. För detta behövs studier där personer följs över tid och där objektiva metoder används för mätning av exponering och utfall. Doktoranden kommer i en longitudinell fältstudie på tandvårdspersonal under utbildning och i arbetslivet att undersöka betydelsen av exponering för fysiska belastningsfaktorer med avseende uppkomst av nackbesvär.
• Identifiera frisk- och riskfaktorer för att vara i arbete. Idag ökar den långvariga sjukfrånvaron (>90 dagar) hos kvinnor över 45 år med muskuloskeletala besvär som arbetar inom kommun och landsting. I svensk hälsopolitik och ur ett arbetsgivarperspektiv betonas vikten av att tillvarata individens egna resurser och förmåga att hantera ohälsa. Tidigare studier har mest fokuserat på riskfaktorer men få på frisk- och buffrande faktorer och med longitudinell design. Doktoranden kommer i en longitudinell studie på kvinnor i arbetsför ålder med muskuloskeletala besvär att identifiera både frisk- och riskfaktorer för att vara i arbete, hur de hanterar sin vardag samt vad individen själv och andra aktörer kan göra för att stärka/stödja individens möjligheter att vara i arbete.

Kvalifikationer
Behörighet

 • Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som antingenhar avlagt en examen på avancerad nivå
  eller
 • har högskoleutbildning om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett examensarbete


Krav för anställningen
För anställning krävs förutom grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå också examen på avancerad nivå i arbetshälsovetenskap eller annat ämne som är relevant för respektive forskningsinriktningar.

Urval
Anställningen kräver en väl utvecklad förmåga att arbeta intensivt, såväl självständigt som i lag. Eftersom flera av forskningsinriktningarna inkluderar internationella samarbeten krävs en god kommunikationsförmåga i engelska, såväl skriftligt som muntligt. Mot bakgrund av att den forskarstuderande förväntas delta aktivt i akademins olika aktiviteter, krävs även förmåga att kommunicera med personer som inte är verksamma inom det egna ämnet.

 

Övrigt

Doktorandanställningarna motsvarar 4 år på heltid. Lönen regleras genom lokalt avtal om lönestege för doktorander. Tjänsteställe är Gävle/Umeå med omfattning heltid.
Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid den sökandes förmåga att tillgodogöra sig en utbildning på forskarnivå.

Till ansökan bifogas:

 • dokumentation av studier på grundnivå och avancerad nivå (Ladok-utdrag eller motsvarande
 • uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå
 •  förteckning över övriga relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art
 • artiklar, rapporter och föredrag av vetenskaplig karaktär som har relevans för ämnet
 • i förekommande fall dokumenterade språkkunskaper som är relevanta för utbildningen på forskarnivå
 • en preliminär projektplan (inkl. syfte, frågeställningar och metod) samt en motivering som tydligt visar forskningens relevans och koppling till forskningsområdet Hälsofrämjande arbetsliv, max 3 sidor.
 • förteckning över referenspersoner
 • övriga handlingar du önskar åberopa.

Antagning
Antagning sker efter individuell prövning där sökande till anställningen bedöms utifrån formell och reell kompetens samt utifrån tillgängliga handledarresurser vid akademin. Under förutsättning att ansökan om antagning beviljas kommer den sökande att därefter anställas som doktorand vid Akademin för hälsa och arbetsliv. Tillträde sker enligt överenskommelse.
I övrigt angående anställning och doktorandstudier se Högskoleförordningen kapitel 5.

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

 

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Varaktighet: 6 månader eller längre

Ansökan

Ansök senast: ******
Referensnummer: HIG-STÖD 2013/690

Kontaktpersoner
My Lilja
avdelningschef
******,******

Fackliga företrädare

Lili André
Saco-S
******vxl

Mikael Forsberg
Lärarförbundet
******vxl

Lars Borbos
ST
******vxl

Skriv ut

Arbetsgivare

Plats

Utbildningsnivå

Universitet/Högskola

ID

1560160

Anställningsform

- Heltid

Adress

Högskolan i Gävle, 801 76 Gävle

Liknande jobb